Национален Рамков Договор - Цени
Устав на Български Зъболекарски Съюз
Устав на Столична Районна Колегия на БЗС
Правилник за дейността на Управителния Съвет
Правилник за дейността на КПЕ на СРК на БЗС
Правилник за провеждане на избори и ред на гласуване на ОС на СРК
Правилник за продължаващо медицинско обучение на лекари по дентална медицина (ППМОЛДМ)
Методика за определяне на финансовите разходи за извършена дентална медицинска дейност и формиране цените на денталните медицински дейности
Доклад на експертната комисия
Кодекс за професионална етика на зъболекарите
Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина
Закон за лечебните заведения
Кратък коментар с текстове от закона за лечебните заведения
Закон за здравното осигуряване
Закон за здравето
Закон за народното здраве
Закон за данък върху добавената стойност
Закон за висшето образование
Национален Рамков Договор - 2002г.
Национален Рамков Договор - 2003г.
Национален Рамков Договор - 2005г.
Национален Рамков Договор - 2006г.
Законова рамка на Национален Рамков Договор - 2006г.
Приложение №20 към НРД 2008г.
Приложение №21 към НРД 2008г.
Приложение №25 към НРД 2008г.
Нови моменти в НРД 2008г.
Клинични пътеки, за които НЗОК сключва договор с лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ
Специфични индикатори за качество
Първични медицински документи
Финансови документи
Национален Рамков Договор - Приложение № 6

Национален Рамков Договор - Приложение № 7

Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ, които НЗОК заплаща
Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от лекар - специалист, който НЗОК заплаща
Списък на заболяванията, за които се издава "Рецептурна книжка на хронично болния"
Лекарствен списък на НЗОК
Изисквания на НЗОК за сключване на договор с изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ
Изисквания за сключване на договор с лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ
Списък на заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса по чл.37, ал.1 от ЗЗО
Населени места - центрове на практики с неблагоприятни условия и възнаграждение за работа в тях
Регулативни стандарти
Изисквания за сключване на договор с НЗОК за оказване на болнична помощ по клинични пътеки
Изисквания за сключване на договор с НЗОК за извършване на ВСМД по приложение №4 към член единствен на Наредба №40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
Изисквания на НЗОК за сключване на договор с изпълнители на извънболнична дентална помощ
Списък на населени места с неблагоприятни условия за работа на общопрактикуващи лекари по дентална медицина
Единна кредитна система на БЗС
Наредба за отпадъците
Наредба 34
Наредба за диспансеризация
Наредба за основен пакет дейности
Директива на ЕС