София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

ОТНОСНО АМАЛГАМСЕПАРАТОРИТЕ

Уважаеми колеги,

Във връзка с дискусията по точка от Дневния ред на УС на БЗС, проведен на 14.12.2018 г., след задълбочена дискусия бяха поети ангажименти от председателя на БЗС да се потърсят контакти с представители на МЗ и да бъдат обсъдени абсолютно всички възможности относно прилагане на Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения, отнасяща се до амалгам сепараторите и тяхното приложение.
На 20.12.2018 г. бе проведена среща, на която бяха уточнени условията и действия от страна на лекарите по дентална медицина по приложението на Наредбата, а именно:

1. Всички, които работят с амалгама, свалят амалгамени обтурации и екстрахират зъби с амалгама, са длъжни да изпълнят разпорежданията на Наредба № 1.
2. Колегите, в чиито практики не се работи с амалгама, не се свалят амалгамени обтурации и не се екстрахират зъби с амалгамени обтурации, попълват нарочна Декларация с всички атрибути заложени в нея.
3. Попълнената Декларация се връчва на служителите от РЗИ, извършващи контрол по спазване на всички нормативни актове, при проверка в съответната практика.
4. При промяна на тези обстоятелства лекаря по дентална медицина е длъжен да информира органите на РЗИ в 14-дневен срок.
5. Лечебните заведения, които работят с дентална амалгама, с наличието на повече от 1 дентален юнит могат да определят с вътрешна заповед мястото, оборудвано с амалгам сепаратор, в което ще се извършват манипулациите свързани с амалгамата като материал.

 

Приложено ви изпращаме образец на Декларация, съгласувана с Министерство на здравеопазването, за тези, които не използват амалгамата, не свалят амалгамена обтурация и не екстрахират зъби с наличието на амалгама.
Моля, председателите на РК на БЗС да информират светкавично своите членове за постигнатото по този казус.

С уважение:

Д-р Николай Шарков                                                Д-р Борислав Миланов
Председател на УС на БЗС                                      Главен секретар на УС на БЗС