София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА СРК НА БЗС 2020 г.

Уважаеми колеги,

УС на СРК на БЗС взе решение за насрочване на редовно отчетно-изборно Общо събрание на СРК на БЗС на 11 Април 2020 г. в зала Европа на Парк Хотел Москва.

Във връзка с това публикуваме бланка на Протокол за избор на делегат на Общото събрание на СРК на БЗС с мандат 2020 – 2023 г.

Делегатските събрания се провеждат до края на м.Март 2020г., а протоколите за избор се представят в офиса на СРК на БЗС не по-късно от срока, посочен в чл.7, ал.4 от Устава на СРК, а

именно до 17:30   на 07 Април 202ог.