София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

ПРОМЕНИ В УСТАВА НА БЗС

Уважаеми колеги,

На 01 Декември 2022 г. се проведе извънреден конгрес на БЗС.

На Конгреса се обсъдиха промени в Устава и НРД 2023 – 2025.

В Устава на БЗС се обсъдиха следните промени:

  • Промяна, позволяваща на новозавършилите колеги да се регистрират вместо с диплома за завършено образование Лекар по дентална медицина, със служебна бележка за положени държавни изпити или академична справка. Предложението беше направено във връзка със забавянето на дипломите понякога с 4-5 месеца от университетите и вече направената промяна в тази насока в Устава на БЛС. След дискусия предложението не беше прието с мотив, че противоречи на ЗСОЛЛДМ.
  • Промяна в частта за налагане на наказания: тъй като досега наказанията са преписвани дословно от ЗСОЛЛДМ а закона се изменя и се налагат непрекъснати актуализации на Устава текста да се измени “съгласно предвиденото в ЗСОЛЛДМ”. Така не се налагат синхронизации. Предложението беше прието.
  • Промяна в минималният размер на членския внос: мотивите бяха, че членският внос не е изменян от 2009 г. а за периода от тогава цените и размерите на заплатите са се променили в пъти. Освен това сумите, заплащани по НЗОК също са се повишили а с това и приходите на ЛДМ. След продължителна дискусия беше прието: “минималният членски внос до 31 Март на календарната година е 200 лв. а след това – 400 лв.”

Относно НРД 2023 – 2025 бяха представени постигнатите договорености досега по текстовата част, като беше посочено, че предвид политическата обстановка скоро няма да има Бюджет и съответно няма да може да се коментират финансови параметри. Конгреса даде мандат на КИПНРД да продължава с преговорите и, когато има възможност да отстоява повишаване на цените, тъй като инфлацията само за тази година почти се равнява на постигнатото през м.Май 2022 повишение от 30%.

Бяха обсъждани също и очакваните промени с НЗИС. Там беше отбелязано, че засега е постигната отсрочка за въвеждането на НЗИС до 31.01.2023. След това още не е ясно кога и какво ще тръгне.