София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

Актуална информация относно новия регламент за защита на личните данни (обновена на 12.07.2018г. с оглед последните указания от Комисия за защита на личните данни )

Уважаеми колеги,
От 25.05.2018г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни. Преди това на сайта на СРК на БЗС беше предоставена предварителна информация във връзка с очакванията по приложението му.
През месец юни от БЗС бяха отправени запитвания към Комисията за защита на личните данни относно приложното поле на регламента и изискванията към лекарите по дентална медицина. В резултата беше получено писмо изх. № НДМСПО-01-675#1/06.07.2018г. на КЗЛД, с което се дадоха разяснения от тях и практически насоки относно определени ситуации при които не е необходимо да се изисква съгласие от лицата за обработване на личните им данни. Същото е качено на сайта.
В крайна сметка е важно да се отбележи, че лекарите по дентална медицина при осъществяваната от тях лечебна дейност на пациентите си нямат задължение, а и право да искат декларации от тях даването на изричното и писмено съгласие за обработването на личните им данни. Не е необходимо също да се изискват такива декларации съгласие и от наетия от Вас персонал като работодатели, когато те са ваши работници по трудово правоотношение.
Наред с горното не е необходимо да се назначава от Ваша страна отделно лице, или да се определя нарочно Ваш служител, които да изпълняват ролята на длъжностно лице по защита на личните данни. Не е необходимо също да се извършва и оценка на въздействие по смисъла на чл. 35 от Регламента.
Въпреки горното, следва да се държи сметка, че не отпадат останалите изисквания по силата на регламента и вътрешното ни законодателство, доколкото все пак се явяваме администратори на лични данни.
Във връзка с така дадените разяснения, СРК на БЗС адаптира спрямо тях предоставените предварително на сайта: примерната инструкция за обработка и защита на личните данни с приложенията към нея, както и информация за пациентите и други лица за обработката на лични данни. Същите ги предлагаме отново на вашето внимание със съответните корекции. Моля да имате предвид, че промяна основно се свързва с това, че отпада задължението да се иска предварително и писмено деклариране от страна на пациентите съгласие за обработката на личните им данни, както и да се изискват такива декларации от служителите.

Също така прилагаме писмото на БЗС и официалния   отговора на КЗЛД

Писмо от БЗС

Писмо отговор от КЗЛД

ПРИМЕРНА ИНСТРУКЦИЯ – променена с оглед указания на КЗЛД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ преработена съгласно указанията на КЗЛД