София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б
Cutting costs to grow stronger

Болнични листове издавани от лекари по дентална медицина

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че в офиса на СРК на БЗС, бе получено официално писмо от Българския зъболекарски съюз (БЗС) с Изх. №: 932 от 22.10.208 , базирано на сигнал изпратен до Български лекарски Съюз ( БЛС) от Дружеството на софийските общопрактикуващи лекари (ДСОПЛ), относно зачестили случаи на отправени искания, от лекари по дентална медицина към личните лекари на пациентите, за издаване на болнични листове за временна нетрудоспособност, след проведено лечение от лекар по дентална медицина.
Обръщат ни специално внимание на нормативната уредба (Наредба за експертиза на работоспособността), в която императивно е посочено, че болничният лист се издава от лекуващия лекар или лекар по дентална медицина, като лекарите по дентална медицина издават болнични листове само за заболявания от тяхната специалност.

Във връзка със зачестилите подобни казуси, цитираме сега действащата нормативна уредба:

Съгласно Наредба за Експертна Работоспособност приета с ПМС № 120 от 23 юни 2017 г.:

Чл. 7. (1) Болничните листове се издават от лекуващите лекари/ лекарите по дентална медицина и ЛКК.
 Лекарите по дентална медицина издават болнични листове само за заболявания от тяхната специалност.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
По смисъла на наредбата: 1. „Лекуващ лекар(лекар по дентална медицина)“ е лекарят (лекар по дентална медицина), който в момента е установил заболяването и е поел наблюдението и лечението на болния в амбулаторни, домашни или болнични условия.

Съгласно Наказателен Кодекс член :
(1) Който състави неистински официален документ или преправи съдържанието на официален документ с цел да бъде използуван, се наказва за подправка на документи с лишаване от свобода до три години.
Чл. 310. (1)(Изм. и доп. – ДВ , бл. 26 от 2004г.) Ако престъплението по чл. 308, ал.1 е извършено от длъжностно лице в кръга на службата му, наказанието е лишаване от свобода до пет години.
Чл. 312.(1) Лекар, който снабди няколко с лъжливо свидетелство за състоянието на здравето му, когато не действува като длъжностно лице, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация.

Следователно съгласно действащото в страна законодателство медицинската експертиза за временно намалена неработоспособност, е неразделна част от диагностично-лечебната и профилактичната дейност на лечебните заведения. В тази връзка особено важно е да се подчертае, че при осъществяваната от нас лечебна дейност в практиките ни с чл. 3 и чл. 7 от Наредба за медицинската експертиза /обн. ДВ бр. 51/2017г./ задължат лекаря по дентална медицина да извърши експертизата на временната неработоспособност за заболяванията по специалността, както и да издава болничния лист.
С приемането на Наредба за реда за предоставяне на НОИ на данните на издадените болнични листове и решенията по обжалването им /обн. ДВ бр. 67/2014г., в сила от 01.12.2014г./, издаването на болничен лист става по електронен път, чрез уебуслуги предоставяни от НОИ, където се води електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им.
В този регистър се предоставят и съхраняват данните на всеки болничен лист под уникален номер, който се генерира автоматично. НОИ предоставя на лечебните заведения уникални номера за издаването на болнични листове на осъществяващите дейност в тях лекари по дентална медицина, след подадено искане, чрез уебприложението достъпно през интернет страницата му, или на място в съответното ТП на НОИ.
Лечебните заведения могат да подават искане за издаване на болничен лист по всяко време и без ограничение за броя на необходимите им уникални номера.
За да може да използвате регистъра, в изпълнение на задължението Ви за извършване на медицинска експертиза за временно намалена неработоспособност и издаването на болничен лист на пациент, е необходимо да си направите еднократна регистрация, като се подаде заявление по образец в ТП на НОИ гр. София. Към заявлението се прилага копие на издаденото Ви от РЗИ-София удостоверение за регистрация на практиката, като се носи оригинал за сверка. Заявлението може да се подаде и по пощата, но тогава удостоверение за регистрация на практиката трябва да е нотариално заварено копие. Заявлението може да се подаде и от пълномощник, но с изрично нотариално заверено пълномощно. След подаването на заявлението Вие ще бъдете регистрирани, като Ви се открива индивидуална партида в която се вписват данните от заявлението, промени в тях и предоставените Ви уникални номера за издадените болнични листа. За да получавате достъп до данните в регистъра, е необходимо да се регистрирате и като потребители на уебуслугите, което се извършва онлайн чрез уебприложението достъпно през интернет страницата на НОИ. За тази регистрация, когато сте индивидуални практики трябва да притежавате електронен подпис, с валидно удостоверение, издаден Ви от акредитиран доставчик на удостоверителни услуги, съдържащо ЕГН/ЛНЧ и трите Ви имена. Когато се касае за групови практики или дентални центрове, издадения електронен подпис трябва да съдържа код по ЕИК/БУЛСТАТ/ и наименование на лечебното заведение. След като преминете тези регистрации ще може да се издават от Вас болнични листове за пациентите Ви, като за целта ще трябва да се ползва предоставен от НОИ безплатно програмен продукт. Този продукт ще Ви позволява въвеждане, контрол, съхраняване, отпечатване на болнични листове, представяне/анулиране на данните в регистъра и изготвяне на справки за издадени/анулирани болнични листове. При самото издаване на болничен лист за временна неработоспособност се въвеждат данните от лекаря по дентална медицина, същите преминават през формален и логически контрол и се съхраняват, след което болничният лист се отпечатва, подписва и подпечатва с печата на лечебното заведение и се връчва на лицето.

Информация за начина на издаване и необходимия софтуер може да намерите на сайта на НОИ:

www.nssi.    – бутон  „Електронен регистър на болничните листове“

http://www.nssi.bg/index.php/eservicesbg/eregister