София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИТЕ ЗА РАБОТЕЩИТЕ ПО ДОГОВОР С НЗОК

Уважаеми колеги,

Моля запознайте се с писмо на д-р Николай Шарков до Министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев за продължаване на компенсациите от 85% за ЛДМ, работещи по договор с НЗОК:

Писмо до министър Ананиев

Приложение таблица

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ДНЕС 21.04.2021 СЕ ПОЛУЧИ ОТ СЗОК СЛЕДНОТО СЪОБЩЕНИЕ:

УВАЖАЕМИ ДОГОВОРНИ ПАРТНЬОРИ,

Съгласно писмо на НЗОК с № 20-00-168 / 20.04.2021 г., поради кратките срокове за обработване на отчетите през м. май 2021 г., Ви уведомяваме следното:

1. Електронните отчети, в XML формат, следва да бъдат подадени в ПИС в срок до 10.05.2021 г. включително.

2. Строго ще се спази срокът за изпращане на фактурите в ПИС, регламентиран в чл. 114, ал.2 на НРД за ДД 2020-2022 г., според който електронната фактура се подава в срок до два работни дни след получаване на „Месечното известие“.

3. Напомняме Ви, че отчетите могат да се подават в ПИС и през почивните дни.

Д-Р МАРИАННА  ДАНЕВА