София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ СЪЮЗА ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СРК НА БЗС

Уважаеми колеги,

В края на 2019 г. СРК на БЗС успя, в качеството си на регионална съсловна организация да стане член на Съюза за стопанска инициатива (ССИ).

Във връзка с това постъпи предложение до СРК на БЗС от Съюза за стопанска инициатива (ССИ), в което се предлага възможност за доброволно присъединяване на редовните членове на СРК на БЗС към ССИ чрез своите лечебни заведения.

Съюзът за стопанска инициатива е учреден на 22 декември 1989 г., като първата неправителствена организация на частни работодатели и предприемачи. Понастоящем ССИ участва активно в осъществяването на тристранния диалог в държавата – правителство, работодателски и синдикални организации, с профил в защитата на интересите на микро, малките и средни предприятия в България.

В работодателската организация членуват водещи браншови организации и работодатели в сектор Хуманно здравеопазване, като ССИ се превърна в притегателен център за работодателите от този сектор.

Съюзът за стопанска инициатива работи активно по проблемите на работодателите в сектор Хуманно здравеопазване чрез правенето на политики на национално ниво. В резултат от проведените преговори в рамките на тристранния диалог бяха допуснати за участие в компенсаторния механизъм, известен като „60/40”, лекарите по дентална медицина, които нямат договор с НЗОК.

Работодателската организация също съдейства на своите членове, като организира безплатно за своите членове – работодатели, обучения и инициативи, които са в помощ и подкрепа особено на микро и малките практики за първична медицинска помощ – обучения по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, обучения по GDPR, обучения по Закона за мерките срещу изпирането на пари и други режими, с които всеки работодател следва да се съобразява. Експертите на ССИ са в готовност да консултират и да окажат подкрепа на всеки свой член – работодател по въпроси в областта на трудовото и осигурителното законодателство.

Повече информация за Съюза за стопанска инициатива и за неговата дейност може да намерите на интернет страницата на организацията: https://www.ssibg.org/.

Поканата е свързана с предстоящото стартиране на проект по операция „Развитие на цифрови умения“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

За желаещите да станат членове на ССИ е необходимо да се попълнят приложените заявление и пълномощно от името на лечебните заведения, които представляват, защото ССИ е съюз на работодатели , каквито сте в качеството си на представляващи лечебното си заведение, независимо дали то е регистрирано като ЕТ, ООД, ЕООД или свободна професия. Подаването на документите е описано в писмото на ССИ.

За да станете индивидуален член на Съюза за стопанска инициатива, е необходимо да попълните приложените по-долу заявление за членство и пълномощно за представителство в социалния диалог (не се изисква нотариална заверка на подписа), които да изпратите на е-mail: office@ssibg.org и с куриерска услуга за сметка на ССИ на адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 51д, ет. 4, офис 11.

Както е написано в предложението на ССИ всички желаещи няма да дължат членски внос и няма да имат никакво обвързване.

Но, членовете на ССИ ще могат да се възползват от горепосочения проект и всички бъдещи, както и да се обръщат към техни консултанти за съдействие при административни проблеми, възникнали в процеса на работа.

Повече за проекта:

Проектът е свързан със създадения консорциум eHAction ( http://ehaction.eu/  ) – съставен от представители на 30 европейски страни, включително България. Консорциума има за основна цел развитието на т.н. E-Health, или електронно здравеопазване. Консорциума е създаден за изпълнение на целите на EU Health Policy Platform (https://webgate.ec.europa.eu/hpf/ ): инструмент на Европейската комисия за управление на проблемите в здравеопазването, а eHAction конкретно за електронното здравеопазване.

Целта на проекта „Развитие на цифрови умения“ е развитие на уменията на участниците в него в областта на електронното здравеопазване във връзка с предстоящото въвеждане на европейските платформи за изграждане на единна система за обмен на медицинска информация, в които е отредено специално място на денталната медицина. Сектора дентална медицина се следи и разработва от Работна група E-health към Съвет на Европейските Зъболекари (CED) –  https://cedentists.eu/about/working-groups.html , в която БЗС има свой представител. Последните две години в тази работна група бяха утвърдени параметрите на електронния здравен картон в денталната медицина а от началото на тази година се дискутира AI (Изкуствен интелект) в денталната медицина, една нова, бързо развиваща се секция в съвременната медицина и съответно в нашата професия.

Обобщавайки всичко казано до тук: проекта  „Развитие на цифрови умения“ ще даде възможност на лекарите по дентална медицина да се обучават за работа в новите електронни среди, които навлизат в нашата професия.

Писмо от ССИ до членовете на СРК на БЗС

Пълномощно представителност фирма обр.

Заявление членство фирма обр.

Подробности за стартирането на проекта ще бъдат публикувани тук.