София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

Становище на УС на СРК на БЗС относно слушането на музика в денталните кабинети

Уважаеми колеги,

Относно направеното запитване от група колеги дали при слушането на музика в кабинетите по дентална медицина възпроизвеждана от различни източници са налице условията на т.н. „Публично изпълнение“ по смисъла на ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА (ЗАПСП)  и дали кабинетите се явяват „ползватели“ и респективно следва ли да се лицензират като такива.

След направени консултации представяме нашето мнение по въпроса:

Легална дефиниция на „Публично изпълнение“ в  ЗАПСП не е дадена.

Имайки предвид и голямото жанрово разнообразие на авторските права в различните области и техните особености свързани с представянето им и с оглед очертаната законова рамка по отношение на музикалните произведения, може да се направи извод, че „Публично изпълнение“ ще е налице винаги когато  се възпроизвежда – аудио, аудио-визуално, безжично и пр., без значение от техническото средство, пред неопределен брой лица (сравнително широк) на публично място. Доколкото авторът на всяко едно произведение има изключителното право да се ползва от него и да разрешава други лица да се ползват, при такова публично изпълнение той има право на възнаграждение по ред и начин определен със ЗАПСП. Един от тези начини е като авторът възложи тази дейност на орган за колективно управление на правата по силата на сключен между тях договор. От своя страна колективния орган е този, който отстъпва на ползвателите правата за използването на произведенията. Това става по силата на сключен договор, който и определя рамките в които ползвателя може да си служи с тях срещу заплатено възнаграждение,т.е. „лицензира“ се ползвателят.

В §2, т. 6 от ДР на ЗАПСП е дадена легална дефиниция на “ползватели на произведения”.

Ползватели са физическите и юридическите лица, като издателства, театри, организатори на концерти, радио- и телевизионни организации, предприятия, които осъществяват обществени електронни съобщителни услуги чрез електронна съобщителна мрежа за разпространение на български или чуждестранни радио- или телевизионни програми, заведения за обществено хранене и забава, продуценти на звукозаписи, филмови продуценти, доставчици на съдържание в Интернет и други, които довеждат произведението до знанието на читателите, зрителите и слушателите пряко или чрез други лица – разпространители.

От така дадената дефиниция, по отношение на музикалните произведения, може да се направи извод, че ползвател е лице което пряко в дейността си употребява публичното изпълнение на музикални произведения с цел привличането и задържането на клиенти. В установената практика, включително и на големите колективни органи за управление като МУЗИКАУТОР, ПРОФОН и пр. е застъпено разбирането, че ползватели при публично изпълнение за музикални произведения се явяват следните категории физически и юридически лица – собственици или които стопанисват обекти, както следва:

  1. заведенията за хранене и развлечения, средствата за подслон, местата за настаняване;
  2. казина и игрални зали;
  3. търговски обекти или вериги за продажба на стоки или предоставяне на услуги (магазини, фризьорски и козметични салони, ателиета, панаири, шоуруми, търговски центрове), спортни зали и съоръжения, стадиони, фитнес зали, зали за аеробика и танци, боулинг зали, билярдни зали, зали за игри (геймър зали), СПА и възстановителни центрове, басейни, атракционни паркове, музеи и галерии, постоянни художествени изложби, транспортни възли (автогари, аерогари, жп гари, метростанции и др.п), паркинги и др. подобни.

По отношение на кабинетите за дентална медицина, нашият анализ на горното сочи, че  те не би трябвало да бъдат приравнени на“ползватели“, като съображенията ни в тази насока са следните:

  1. Озвучаването на кабинета по дентална медицина няма за цел привличането и задържането на пациенти, тъй като посещенията при лекаря по дентална медицина са свързани с конкретен здравословен проблем, който се очаква да бъде разрешен от него или в неговата практика.

  2. Озвучаването на кабинета по дентална медицина не се явява част от бизнес модела на лекаря или по друг начин да е пряко свързан с осъществяваната от него „стопанска инициатива“, която се свежда до диагностика, лечение и профилактика на пациенти с дентални проблеми.

  3. В озвучения кабинет по дентална медицина, макар и принципно да съществува възможността музикалните произведения да достигнат до неопределен брой лица, то кръгът на тези лица е пренебрежимо тесен, както в самия кабинет така и в чакалнята (особено след прилагането на строгите противоепидемиологичните мерки).

  4.  Кабинета по дентална медицина по никакъв начин не се явява търговски обект, независимо от правната организация на практиката, а е вид лечебно заведение с коренно различна цел и предназначение.

 Моля колеги, ако сте били посетени или бъдете посетени от проверяващи относно„Публично изпълнение на музика“   и са Ви написани или  бъдат написани предписания в тази насока да се свържете с офиса на СРК.

Ще се опитаме да направим всичко възможно да изясним казуса по този проблем.

 

УС на СРК на БЗС