София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

Становище на УС на СРК на БЗС относно слушането на музика в денталните кабинети

Уважаеми колеги,

Относно направеното запитване от група колеги дали при слушането на музика в кабинетите по дентална медицина възпроизвеждана от различни източници са налице условията на т.н. „Публично изпълнение“ по смисъла на ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА (ЗАПСП)  и дали кабинетите се явяват „ползватели“ и респективно следва ли да се лицензират като такива.

След направени консултации представяме нашето мнение по въпроса:

Легална дефиниция на „Публично изпълнение“ в  ЗАПСП не е дадена.

Имайки предвид и голямото жанрово разнообразие на авторските права в различните области и техните особености свързани с представянето им и с оглед очертаната законова рамка по отношение на музикалните произведения, може да се направи извод, че „Публично изпълнение“ ще е налице винаги когато  се възпроизвежда – аудио, аудио-визуално, безжично и пр., без значение от техническото средство, пред неопределен брой лица (сравнително широк) на публично място. Доколкото авторът на всяко едно произведение има изключителното право да се ползва от него и да разрешава други лица да се ползват, при такова публично изпълнение той има право на възнаграждение по ред и начин определен със ЗАПСП. Един от тези начини е като авторът възложи тази дейност на орган за колективно управление на правата по силата на сключен между тях договор. От своя страна колективния орган е този, който отстъпва на ползвателите правата за използването на произведенията. Това става по силата на сключен договор, който и определя рамките в които ползвателя може да си служи с тях срещу заплатено възнаграждение,т.е. „лицензира“ се ползвателят.

В §2, т. 6 от ДР на ЗАПСП е дадена легална дефиниция на “ползватели на произведения”.

Ползватели са физическите и юридическите лица, като издателства, театри, организатори на концерти, радио- и телевизионни организации, предприятия, които осъществяват обществени електронни съобщителни услуги чрез електронна съобщителна мрежа за разпространение на български или чуждестранни радио- или телевизионни програми, заведения за обществено хранене и забава, продуценти на звукозаписи, филмови продуценти, доставчици на съдържание в Интернет и други, които довеждат произведението до знанието на читателите, зрителите и слушателите пряко или чрез други лица – разпространители.

От така дадената дефиниция, по отношение на музикалните произведения, може да се направи извод, че ползвател е лице което пряко в дейността си употребява публичното изпълнение на музикални произведения с цел привличането и задържането на клиенти. В установената практика, включително и на големите колективни органи за управление като МУЗИКАУТОР, ПРОФОН и пр. е застъпено разбирането, че ползватели при публично изпълнение за музикални произведения се явяват следните категории физически и юридически лица – собственици или които стопанисват обекти, както следва:

  1. заведенията за хранене и развлечения, средствата за подслон, местата за настаняване;
  2. казина и игрални зали;
  3. търговски обекти или вериги за продажба на стоки или предоставяне на услуги (магазини, фризьорски и козметични салони, ателиета, панаири, шоуруми, търговски центрове), спортни зали и съоръжения, стадиони, фитнес зали, зали за аеробика и танци, боулинг зали, билярдни зали, зали за игри (геймър зали), СПА и възстановителни центрове, басейни, атракционни паркове, музеи и галерии, постоянни художествени изложби, транспортни възли (автогари, аерогари, жп гари, метростанции и др.п), паркинги и др. подобни.

По отношение на кабинетите за дентална медицина, нашият анализ на горното сочи, че  те не би трябвало да бъдат приравнени на“ползватели“, като съображенията ни в тази насока са следните:

  1. Озвучаването на кабинета по дентална медицина няма за цел привличането и задържането на пациенти, тъй като посещенията при лекаря по дентална медицина са свързани с конкретен здравословен проблем, който се очаква да бъде разрешен от него или в неговата практика.

  2. Озвучаването на кабинета по дентална медицина не се явява част от бизнес модела на лекаря или по друг начин да е пряко свързан с осъществяваната от него „стопанска инициатива“, която се свежда до диагностика, лечение и профилактика на пациенти с дентални проблеми.

  3. В озвучения кабинет по дентална медицина, макар и принципно да съществува възможността музикалните произведения да достигнат до неопределен брой лица, то кръгът на тези лица е пренебрежимо тесен, както в самия кабинет така и в чакалнята (особено след прилагането на строгите противоепидемиологичните мерки).

  4.  Кабинета по дентална медицина по никакъв начин не се явява търговски обект, независимо от правната организация на практиката, а е вид лечебно заведение с коренно различна цел и предназначение.

 Моля колеги, ако сте били посетени или бъдете посетени от проверяващи относно„Публично изпълнение на музика“   и са Ви написани или  бъдат написани предписания в тази насока да се свържете с офиса на СРК.

Ще се опитаме да направим всичко възможно да изясним казуса по този проблем.

 

УС на СРК на БЗС

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ДНЕС 21.04.2021 СЕ ПОЛУЧИ ОТ СЗОК СЛЕДНОТО СЪОБЩЕНИЕ:

УВАЖАЕМИ ДОГОВОРНИ ПАРТНЬОРИ,

Съгласно писмо на НЗОК с № 20-00-168 / 20.04.2021 г., поради кратките срокове за обработване на отчетите през м. май 2021 г., Ви уведомяваме следното:

1. Електронните отчети, в XML формат, следва да бъдат подадени в ПИС в срок до 10.05.2021 г. включително.

2. Строго ще се спази срокът за изпращане на фактурите в ПИС, регламентиран в чл. 114, ал.2 на НРД за ДД 2020-2022 г., според който електронната фактура се подава в срок до два работни дни след получаване на „Месечното известие“.

3. Напомняме Ви, че отчетите могат да се подават в ПИС и през почивните дни.

Д-Р МАРИАННА  ДАНЕВА