Пакети и стойности в лева, заплащани от НЗОК и здравноосигурените лица за дентална помощ
1. Пакети и стойности в лева, заплащани от НЗОК и здравноосигурените лица
Пакет първична извънболнична дентална помощ
Вид дейности
Код
Обща догов. с-ст
С-ст, запл. от НЗОК за лица до 18 г
С-ст, запл. от НЗОК за лица над 18 г
С-ст, запл. от пациента
до 18
над 18
Обстоен профилактичен преглед със снемане на зъбен статус и изготвяне на амбулаторен лист
101
8,24
6,44
6,44
1,80
1,80
Обстоен профилактичен преглед със снемане на зъбен статус и изготвяне на амбулаторен лист – за бременни
103
8,24
6,44
6,44
1,80
1,80
Обтурация с амалгама или химичен композит
301
25,13
25,13
21,13
не заплаща
4,00
Екстракция на временен зъб с анестезия
508
11,98
11,98
не
не заплаща
Екстракция на постоянен зъб с анестезия
509
25,13
25,13
21,13
не заплаща
4,00
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб
332
26,62
21,92
не
4,70
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб
333
81,23
68,93
не
12,30
Здравноосигурените лица до 18 години не заплащат потребителска такса.
Здравноосигурените лица до 18 години имат право на следния обем от горепосочените дейности годишно: Обстоен дентален преглед със снемане на зъбен статус и четири лечебни дейности, като до две от тях са пулпит или периодонтит на постоянен зъб.
Здравноосигурените лица над 18 години имат право на следния обем от горепосочените дейности годишно: Обстоен дентален преглед със снемане на зъбен статус и две лечебни дейности.
За бременни – допълнителен обстоен дентален преглед със снемане на зъбен статус.
Пакет детска извънболнична дентална помощ, за оказване на специализирана дентална помощ от лекар по дентална медицина със специалност „детска дентална медицина”
Вид дейности
Код
Обща догов. с-ст
С-ст, запл. от НЗОК за лица до 18 г
С-ст, запл. от пациента до 18 г
Обстоен профилактичен преглед със снемане на зъбен статус и изготвяне на амбулаторен лист
101
9,10
7,30
1,80
Обстоен профилактичен преглед със снемане на зъбен статус и изготвяне на амбулаторен лист – за бременни
103
9,10
7,30
1,80
Обтурация с амалгама или химичен композит
301
27,64
27,64
не заплаща
Екстракция на временен зъб с анестезия
508
13,18
13,18
не заплаща
Екстракция на постоянен зъб с анестезия
509
27,64
27,64
не заплаща
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб
332
29,28
29,28
4,70
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб
333
89,35
77,03
12,30
Здравноосигурените лица до 18 години не заплащат потребителска такса.
Здравноосигурените лица до 18 години имат право на следния обем от горепосочените дейности годишно: Обстоен дентален преглед със снемане на зъбен статус и четири лечебни дейности, като до две от тях са пулпит или периодонтит на постоянен зъб.
За бременни – допълнителен обстоен дентален преглед със снемане на зъбен статус.
Пакет специализирана хирургична извънболнична дентална помощ
Видови дейности
Код
Обща догов. с-ст
С-ст, запл. от НЗОК за лица до 18 г
С-ст, запл. от НЗОК за лица над 18 г
С-ст, запл. от пациента
до 18
над 18
Специализиран обстоен преглед
102
9,10
7,30
7,30
1,80
1,80
Инцизия в съединителнотъканни ложи вкл. анестезия
520
19,40
16,40
11,90
3,00
7,50
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, вкл. анестезия
510
35,10
30,10
21,60
5,00
13,50
Контролен преглед след някоя от горните две дейности
544
4,60
3,80
3,80
0,80
0,80
Здравноосигурените лица ползват специализирания пакет след изпращане от общопрактикуващ лекар по дентална медицина от извънболнична помощ с талон направление бланка №119А-МЗ.
2. Пакети и стойности в лева, заплащани от НЗОК за здравноосигурените лица, настанени в домове за медико-социални услуги; децата, настанени в специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, включително и след навършване на 18 години и лицата, задържани под стража.
Пакет първична извънболнична дентална помощ
Вид дейности
Код
Обща догов. с-ст
С-ст, запл. от НЗОК за лица до 18 г
С-ст, запл. от НЗОК за лица над 18 г
С-ст, запл. от пациента
до 18
над 18
Обстоен профилактичен преглед със снемане на зъбен статус и изготвяне на амбулаторен лист
101
8,24
8,24
8,24
не заплаща
не заплаща
Обстоен профилактичен преглед със снемане на зъбен статус и изготвяне на амбулаторен лист – за бременни
103
8,24
8,24
8,24
не заплаща
не заплаща
Обтурация с амалгама или химичен композит
301
25,13
25,13
25,13
не заплаща
не заплаща
Екстракция на временен зъб с анестезия
508
11,98
11,98
не
не заплаща
Екстракция на постоянен зъб с анестезия
509
25,13
25,13
25,13
не заплаща
не заплаща
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб
332
26,62
26,62
не
не заплаща
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб
333
81,23
81,23
не
не заплаща
Пакет детска извънболнична дентална помощ, за оказване на специализирана дентална помощ от лекар по дентална медицина със специалност „детска дентална медицина”
Вид дейности
Код
Обща догов. с-ст
С-ст, запл. от НЗОК за лица до 18 г
С-ст, запл. от пациента
Обстоен профилактичен преглед със снемане на зъбен статус и изготвяне на амбулаторен лист
101
9,10
9,10
не заплаща
Обстоен профилактичен преглед със снемане на зъбен статус и изготвяне на амбулаторен лист – за бременни
103
9,10
9,10
не заплаща
Обтурация с амалгама или химичен композит
301
27,64
27,64
не заплаща
Екстракция на временен зъб с анестезия
508
13,18
13,18
не заплаща
Екстракция на постоянен зъб с анестезия
509
27,64
27,64
не заплаща
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб
332
29,28
29,28
не заплаща
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб
333
89,35
89,35
не заплаща
Пакет специализирана хирургична извънболнична дентална помощ
Вид дейности
Код
Обща догов. с-ст
С-ст, запл. от НЗОК за лица до 18 г
С-ст, запл. от пациента
Специализиран обстоен преглед 102 9,10 9,10 не заплаща
Инцизия в съединителнотъканни
ложи вкл. анестезия
520 19,40 19,40 не заплаща
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, вкл. анестезия 510 35,10 35,10 не заплаща
Контролен преглед след някоя от горните две дейности 544 4,60 4,60 не заплаща
3. Пакети специализирана извънболнична дентална помощ под обща анестезия за ЗЗОЛ до 18 години с психични заболявания и стойности в лева, заплащани от НЗОК.
Пакет
Видове дейности Код Обща догов с-ст С-ст запл. от НЗОК за лица по чл.313 С-ст запл. от пациента
Обтурация с амалгама или химичен композит
301
38,60
38,60
не заплаща
Обща анестезия в амбулаторни условия (не повече от 180 минути)
901
41,25
41,25
не заплаща
Обща анестезия в болнични условия (не повече от 360 минути)
902
41,25
41,25
не заплаща
24 часово активно наблюдение при необходимост след общата анестезия
903
25,30
25,30
не заплаща
Екстракция на временен зъб
508
19,95
19,95
не заплаща
Екстракция на постоянен зъб
509
38,60
38,60
не заплаща
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб
332
42,60
42,60
не заплаща
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб
333
139,70
139,70
не заплаща
Инцизия в съединителнотъканни ложи
520
30,60
30,60
не заплаща
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб
510
55,90
55,90
не заплаща
Контролен преглед след някоя от горните две дейности
544
8,05
8,05
не заплаща
Обстоен профилактичен преглед със снемане на зъбен статус и изготване на амбулаторен лист
101
17,30
17,30
не заплаща