София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б
Financial Advice

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ ОТНОСНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЗАСТРАХОВКИ

Уважаеми колеги,
Наредбата за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия е публикувана в ДВ- бр. 80 от дата 28.09.2018г.

Може да я изтегли те от синият линк тук:

Наредба за задължително застраховане на лицата упражняващи медицинска професия

Съгласно законите   на страната  наредбата е в сила от датата на публикуване и е валидна, както за всички лица изпълняващи медицинска дейност, така и за застрахователните дружества осъществяващи тази дейност.

Всеки може да направи своята застраховка при всеки застраховател и при всякакви условия, стига да са удовлетворени изискванията на посочената наредбата.

Съгласно тази наредбата СРК на БЗС, (чрез ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР ООД ) договори за своите членове през 2019 година преференциални условия за сключване на застраховка “Професионална Отговорност” в ЗК”ЛЕВ ИНС”АД, а именно:

1. При минимално изискуем задължителен лимит от 30 000 лв. за едно събитие и 60 000 лв. в агрегат за срока на застраховката – цена 29,07 лв. (без самоучастие)

2. При доброволен лимит от 50 000 лв. за едно събитие и 100 000 лв. в агрегат за срока на застраховката – цена 44,98 лв. (без самоучастие)

3. По-висок лимит (само с индивидуално запитване на и-мейла на ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР: dentist@generalbroker.eu

В тази връзка, желаещите да сключат застраховка при тези условия могат да направят това по един от следните начини:

На място в двата офиса в София:

ЗК”ЛЕВ ИНС”АД – корпоративен център на адрес:София, бул. Цар Борис III 136 В
– изготвяне на полицата и плащане на място – отнема приблизително 40 мин.
• “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” – централен офис на адрес: София, Лозенец, ул. Якубица 7Б
– изготвяне на полицата и плащане на място – отнема приблизително 30-40 мин.

ДИСТАНЦИОННО (препоръчително) – изпраща се попълнена  бланка на ЗК”ЛЕВ ИНС”АД „Предложение-декларация“ на и-мейл : dentist@generalbroker.eu

Изтегли от синия линк бланка „Предложение-декларация“:

Предложение декларация

За да бъдете застраховани трябва да попълните приложената бланка.

Попълват се всички лични данни: ЕГН, УИН/ЛПК, телефон, адрес по лична карта.
Попълва се по една бланка „Предложение-декларация“ за всеки застрахован, ако ще застраховате повече от един човек, например вашият персонал в лечебното Ви заведение, „застраховащ“ е един и същ (лечебното заведение), а „застрахован“ ще бъде всеки един от персонала в бланката.
Упътване за попълване на бланка „Предложение декларация“:

Попълвайте само маркираните в сиво полета!

– В полето „Застраховащ“ попълвате данните на фирмата си, ако застраховката се прави от името на фирмата , не пропускайте нищо;
– В полето „Застрахован“ попълвате данните на лекаря по дентална медицина, който ще бъде застрахован, не пропускайте нищо;
– Следващото каре с въпроси не се попълва;
– Отбележете лимита, на който искате да се застраховате: 1-во ниво(30000) е задължително, ако желаете да се застраховате за по голяма сума отбележете „Доброволно ниво“
– Отбележете начин на плащане: в брой или по банков път;
– при плащане в брой означава да заплатите на място в офис или на куриер при получаване на полицата.

Банкова сметка при заплащане по банков път:

ЗЗК „ЛЕВ ИНС” АД
Софийски Корпоративен Център /СКЦ/
БАНКА: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
IBAN: BG08BPBI79451060201259
BIC: BPBIBGSF
Основание за плащане: Трите имена на застрахования и ЕГН

След като попълните „Предложение  декларация“ имате две различни опции:
1. Да посетите офиса на ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР – централен офис на адрес:

София, Лозенец, ул. Якубица 7 Б

2. Да изпратите по електронна поща бланката на E-mail: dentist@generalbroker.eu

Ако посетите офис ще попълните на място още един документ и ще можете да получите полицата си веднага, ако платите в брой или ако вече е получено плащането по банков път.
Изготвянето на полица на място отнема поне 30-40 минути
Ако сте изпратили попълнената бланка по електронна поща имате следните опции:
– Да посетите офиса на “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР“ – централен офис на адрес:София, Лозенец, ул. Якубица 7 Б, след като служител на “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР“ се свърже с Вас за да потвърди, че полицата е готова. Ако плащате по банков път, плащането също ще е проверено, за да се избегне забавяне в проверката, изпращайте платежното от направеният превод, заедно с бланката -декларация. Ако сте отбелязали плащане в брой ще го извършите при получаване на полицата.
– В случай, че желаете да получите полицата на адрес моля напишете удобния за вас адрес в E-mail –а с който пращате бланката. Пак служител от “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР“ ще се свърже с Вас когато полицата е готова. Разходите за получаването на ваш адрес са за Ваша сметка!
Можете също да заявите адрес за получаване и офиса на СРК на БЗС (София 1000, Пл.Райко Даскалов 1Б). В този случай задължително заплащането трябва да бъде по банков път. Служител на “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР“ ще Ви уведоми, когато полицата Ви е доставена в офиса на СРК на БЗС и можете да я подпишете и получите там.

 

Освен задължителната  застраховка “Професионална Отговорност” всички редовни членове на СРК на БЗС, могат да направят и “Имуществена застраховка” при специални условия:

*Застраховката се сключва само в Централен Офис на „Дженерал Брокер“ООД на адрес: гр.София,
ул.“Якубица“№7Б или с изпращане на попълнена бланка „Предложение-въпросник“  на e-mail: dentist@generalbroker.eu.
В този случай, служител на “ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР“ ще се свърже с Вас,за да потвърди, че полицата е готова и да уточни начина на получаването й.

 

 

 

За всякакви въпроси относно застраховките и групово застраховане на повече лица може да се обръщате към:
Любомир Григоров тел. – 0888 818 995
– Анжела Шопова тел. – 0882 566166

ОТНОСНО АМАЛГАМСЕПАРАТОРИТЕ

Уважаеми колеги,

Във връзка с дискусията по точка от Дневния ред на УС на БЗС, проведен на 14.12.2018 г., след задълбочена дискусия бяха поети ангажименти от председателя на БЗС да се потърсят контакти с представители на МЗ и да бъдат обсъдени абсолютно всички възможности относно прилагане на Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения, отнасяща се до амалгам сепараторите и тяхното приложение.
На 20.12.2018 г. бе проведена среща, на която бяха уточнени условията и действия от страна на лекарите по дентална медицина по приложението на Наредбата, а именно:

1. Всички, които работят с амалгама, свалят амалгамени обтурации и екстрахират зъби с амалгама, са длъжни да изпълнят разпорежданията на Наредба № 1.
2. Колегите, в чиито практики не се работи с амалгама, не се свалят амалгамени обтурации и не се екстрахират зъби с амалгамени обтурации, попълват нарочна Декларация с всички атрибути заложени в нея.
3. Попълнената Декларация се връчва на служителите от РЗИ, извършващи контрол по спазване на всички нормативни актове, при проверка в съответната практика.
4. При промяна на тези обстоятелства лекаря по дентална медицина е длъжен да информира органите на РЗИ в 14-дневен срок.
5. Лечебните заведения, които работят с дентална амалгама, с наличието на повече от 1 дентален юнит могат да определят с вътрешна заповед мястото, оборудвано с амалгам сепаратор, в което ще се извършват манипулациите свързани с амалгамата като материал.

 

Приложено ви изпращаме образец на Декларация, съгласувана с Министерство на здравеопазването, за тези, които не използват амалгамата, не свалят амалгамена обтурация и не екстрахират зъби с наличието на амалгама.
Моля, председателите на РК на БЗС да информират светкавично своите членове за постигнатото по този казус.

С уважение:

Д-р Николай Шарков                                                Д-р Борислав Миланов
Председател на УС на БЗС                                      Главен секретар на УС на БЗС

 

 

Cutting costs to grow stronger

Болнични листове издавани от лекари по дентална медицина

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че в офиса на СРК на БЗС, бе получено официално писмо от Българския зъболекарски съюз (БЗС) с Изх. №: 932 от 22.10.208 , базирано на сигнал изпратен до Български лекарски Съюз ( БЛС) от Дружеството на софийските общопрактикуващи лекари (ДСОПЛ), относно зачестили случаи на отправени искания, от лекари по дентална медицина към личните лекари на пациентите, за издаване на болнични листове за временна нетрудоспособност, след проведено лечение от лекар по дентална медицина.
Обръщат ни специално внимание на нормативната уредба (Наредба за експертиза на работоспособността), в която императивно е посочено, че болничният лист се издава от лекуващия лекар или лекар по дентална медицина, като лекарите по дентална медицина издават болнични листове само за заболявания от тяхната специалност.

Във връзка със зачестилите подобни казуси, цитираме сега действащата нормативна уредба:

Съгласно Наредба за Експертна Работоспособност приета с ПМС № 120 от 23 юни 2017 г.:

Чл. 7. (1) Болничните листове се издават от лекуващите лекари/ лекарите по дентална медицина и ЛКК.
 Лекарите по дентална медицина издават болнични листове само за заболявания от тяхната специалност.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
По смисъла на наредбата: 1. „Лекуващ лекар(лекар по дентална медицина)“ е лекарят (лекар по дентална медицина), който в момента е установил заболяването и е поел наблюдението и лечението на болния в амбулаторни, домашни или болнични условия.

Съгласно Наказателен Кодекс член :
(1) Който състави неистински официален документ или преправи съдържанието на официален документ с цел да бъде използуван, се наказва за подправка на документи с лишаване от свобода до три години.
Чл. 310. (1)(Изм. и доп. – ДВ , бл. 26 от 2004г.) Ако престъплението по чл. 308, ал.1 е извършено от длъжностно лице в кръга на службата му, наказанието е лишаване от свобода до пет години.
Чл. 312.(1) Лекар, който снабди няколко с лъжливо свидетелство за състоянието на здравето му, когато не действува като длъжностно лице, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация.

Следователно съгласно действащото в страна законодателство медицинската експертиза за временно намалена неработоспособност, е неразделна част от диагностично-лечебната и профилактичната дейност на лечебните заведения. В тази връзка особено важно е да се подчертае, че при осъществяваната от нас лечебна дейност в практиките ни с чл. 3 и чл. 7 от Наредба за медицинската експертиза /обн. ДВ бр. 51/2017г./ задължат лекаря по дентална медицина да извърши експертизата на временната неработоспособност за заболяванията по специалността, както и да издава болничния лист.
С приемането на Наредба за реда за предоставяне на НОИ на данните на издадените болнични листове и решенията по обжалването им /обн. ДВ бр. 67/2014г., в сила от 01.12.2014г./, издаването на болничен лист става по електронен път, чрез уебуслуги предоставяни от НОИ, където се води електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им.
В този регистър се предоставят и съхраняват данните на всеки болничен лист под уникален номер, който се генерира автоматично. НОИ предоставя на лечебните заведения уникални номера за издаването на болнични листове на осъществяващите дейност в тях лекари по дентална медицина, след подадено искане, чрез уебприложението достъпно през интернет страницата му, или на място в съответното ТП на НОИ.
Лечебните заведения могат да подават искане за издаване на болничен лист по всяко време и без ограничение за броя на необходимите им уникални номера.
За да може да използвате регистъра, в изпълнение на задължението Ви за извършване на медицинска експертиза за временно намалена неработоспособност и издаването на болничен лист на пациент, е необходимо да си направите еднократна регистрация, като се подаде заявление по образец в ТП на НОИ гр. София. Към заявлението се прилага копие на издаденото Ви от РЗИ-София удостоверение за регистрация на практиката, като се носи оригинал за сверка. Заявлението може да се подаде и по пощата, но тогава удостоверение за регистрация на практиката трябва да е нотариално заварено копие. Заявлението може да се подаде и от пълномощник, но с изрично нотариално заверено пълномощно. След подаването на заявлението Вие ще бъдете регистрирани, като Ви се открива индивидуална партида в която се вписват данните от заявлението, промени в тях и предоставените Ви уникални номера за издадените болнични листа. За да получавате достъп до данните в регистъра, е необходимо да се регистрирате и като потребители на уебуслугите, което се извършва онлайн чрез уебприложението достъпно през интернет страницата на НОИ. За тази регистрация, когато сте индивидуални практики трябва да притежавате електронен подпис, с валидно удостоверение, издаден Ви от акредитиран доставчик на удостоверителни услуги, съдържащо ЕГН/ЛНЧ и трите Ви имена. Когато се касае за групови практики или дентални центрове, издадения електронен подпис трябва да съдържа код по ЕИК/БУЛСТАТ/ и наименование на лечебното заведение. След като преминете тези регистрации ще може да се издават от Вас болнични листове за пациентите Ви, като за целта ще трябва да се ползва предоставен от НОИ безплатно програмен продукт. Този продукт ще Ви позволява въвеждане, контрол, съхраняване, отпечатване на болнични листове, представяне/анулиране на данните в регистъра и изготвяне на справки за издадени/анулирани болнични листове. При самото издаване на болничен лист за временна неработоспособност се въвеждат данните от лекаря по дентална медицина, същите преминават през формален и логически контрол и се съхраняват, след което болничният лист се отпечатва, подписва и подпечатва с печата на лечебното заведение и се връчва на лицето.

Информация за начина на издаване и необходимия софтуер може да намерите на сайта на НОИ:

www.nssi.    – бутон  „Електронен регистър на болничните листове“

http://www.nssi.bg/index.php/eservicesbg/eregister

ПАРАЛАКС В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА*-VIII Научен конгрес на СРК на БЗС -17-18 ноември 2018г.

… или различният поглед към нашата професия

Уважаеми колеги,
СРК на БЗС има удоволствието да ви покани да участвате в VIII Научен конгрес на СРК 17-18 ноември в София, хотел Маринела, зала“ София Гранд“.

Тази година концепцията е различна – с провокативното име „Паралакс в денталната медицина“ ще се опитаме да погледнем към нашата професия под един различен ъгъл. Поканили сме лектори от познати и по-малко познати страни, за някои от тях не сме чували много – а още по-малко имаме представа каква е тяхната визия относно дентално лечение!

Ето защо този път се събираме заедно, изпълнени с любопитство и с желание да обменим знания, опит и различни гледни точки. Защото всички знаем, че едно от най-интересните неща в нашата професия е това, че можем да решим един и същи проблем по няколко начина. И така, решението по кой път да тръгнем се превръща в истинско предизвикателство.
Представители на различни страни и култури, някои от които за нас са екзотични, те ще ни позволят да научим повече за техния дентален свят и за техните избори при решения на различни клинични ситуации.

Египет, Киргистан, Казакстан, Мексико, Русия, Гърция и, разбира се, България.

В началото на всяка лекция, гост-лекторите ще отделят по няколко минути, за да ни разкажат повече за здравната система в своята страна. Искрено се надяваме, че освен интересно, събитието ще бъде много полезно и обогатяващо за всички присъстващи.

За втори път организацията дава възможност за проследяване форума от вкъщи- изцяло онлайн ( стрийминг).
Регистрация и заплащане за стрийминга е от синия надпис:

  Регисртация за стрийминг -VIII Научен конгрес на СРК на БЗС

За повече информация, следете сайта на СРК :  www.bzs-srk.bg   ,следващия брой на вестник “Дентална медицина” и фейсбук страницата на колегията.

Подробности относно лекторите и темите може да прочетете в последните броеве на вестник   “Дентална медицина” :  брой 41

и    брой 42

Конгресът носи на участник 16 кредита.

* Паралакс е термин, който характеризира видимото изместване на положението на един наблюдаван обект, дължащо се на неговото наблюдение от две различни точки.

Тук може да се запознаете с предварителната програма:

ХИВ позитивни пациенти

Във бръзка със зачестилите оплаквания на хора, живеещи с ХИВ, по повод на отказ от медицинско обслужване поради положителния им ХИВ статус, особено при необходимост от спешна медицинска помощ с инвазивни манипулации, операции, зъболячение и др. и в изпълнение на Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предаваните инфекции в българия (2017-2020) публикуваме обучителен материал съгласуван с Министерството наздравеопазването:

ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС НА SIE – Италианско Ендодонтско Общество

Третия Мецдународен Конгрес на  на Италианското ендодонтско общество / SIE/ ще се проведе на 08- 10 ноември 2018г. в Милано.

И тази година между SIE и СРК на БЗС беше постигната договореност за преференциални цени за редовните членове на Български зъболекарски съюз. Благодарение на предишното споразумение от 2016 г. на второто издание на международния конгрес на SIE в Рим участваха 30 членове на БЗС от София, Благоевград и Пловдив. Д-р Даниела Султова се включи в конкурса с представяне на свой случай.

В предварителната програма на конгреса са включени 15 международни лектори , постерна сесия, клинични маси (обособени пространства, на които по време на цялото събитие се правят търговски презентации пред ограничен брой участници на нови продукти и апарати от реномирани опиниън мейкъри на съответната фирма), презентации на клинични случаи за обявени награди, предконгресни курсове.

Според подписаното споразумение всички желаещи да участват в конгреса и да се възползват от преференциалните такси участие трябва да го сторят в офиса на СРК на БЗС: София, пл. Райко Даскалов 1Б, тел: 02 988 2525, 0888 588 060, e-mail – ssbsofiagrad@abv.bg

При ранна регистрация до 30 април 2018г.- такса участие 200€, след 30 април- 280€.
За желаещите фактура за заплатените такса SIE ще издаде такава след предоставяне на данни на английски.

Актуална информация относно новия регламент за защита на личните данни (обновена на 12.07.2018г. с оглед последните указания от Комисия за защита на личните данни )

Уважаеми колеги,
От 25.05.2018г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни. Преди това на сайта на СРК на БЗС беше предоставена предварителна информация във връзка с очакванията по приложението му.
През месец юни от БЗС бяха отправени запитвания към Комисията за защита на личните данни относно приложното поле на регламента и изискванията към лекарите по дентална медицина. В резултата беше получено писмо изх. № НДМСПО-01-675#1/06.07.2018г. на КЗЛД, с което се дадоха разяснения от тях и практически насоки относно определени ситуации при които не е необходимо да се изисква съгласие от лицата за обработване на личните им данни. Същото е качено на сайта.
В крайна сметка е важно да се отбележи, че лекарите по дентална медицина при осъществяваната от тях лечебна дейност на пациентите си нямат задължение, а и право да искат декларации от тях даването на изричното и писмено съгласие за обработването на личните им данни. Не е необходимо също да се изискват такива декларации съгласие и от наетия от Вас персонал като работодатели, когато те са ваши работници по трудово правоотношение.
Наред с горното не е необходимо да се назначава от Ваша страна отделно лице, или да се определя нарочно Ваш служител, които да изпълняват ролята на длъжностно лице по защита на личните данни. Не е необходимо също да се извършва и оценка на въздействие по смисъла на чл. 35 от Регламента.
Въпреки горното, следва да се държи сметка, че не отпадат останалите изисквания по силата на регламента и вътрешното ни законодателство, доколкото все пак се явяваме администратори на лични данни.
Във връзка с така дадените разяснения, СРК на БЗС адаптира спрямо тях предоставените предварително на сайта: примерната инструкция за обработка и защита на личните данни с приложенията към нея, както и информация за пациентите и други лица за обработката на лични данни. Същите ги предлагаме отново на вашето внимание със съответните корекции. Моля да имате предвид, че промяна основно се свързва с това, че отпада задължението да се иска предварително и писмено деклариране от страна на пациентите съгласие за обработката на личните им данни, както и да се изискват такива декларации от служителите.

Също така прилагаме писмото на БЗС и официалния   отговора на КЗЛД

Писмо от БЗС

Писмо отговор от КЗЛД

ПРИМЕРНА ИНСТРУКЦИЯ – променена с оглед указания на КЗЛД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ преработена съгласно указанията на КЗЛД

18-и Научен Конгрес на БЗС 7- 9 юни 2018г.- Бургас

И тази пролет, за 18-и пореден път сме в очакването на аромата на липи примесен с дъх на море. Няма как това неповторимо усещане да не възбуди порив не само за почивка, но и за традиционния най-голям научен форум на БЗС.
Тази година  гост-лектори ще бъдат световно известни имена, представящи в своите изяви най-съвременния опит и методики в отделните аспекти на денталната наука и практика. Имена като проф. Л. Дж. Джин, д-р Жан-Луис Джованоли, д-р Хасан Магайра, д-р Карлос Фернандес Виларес, доц. Стефанос Куртас, д-р Ахмед Тарек Фарук, проф. Роналд Юнес, д-р Набих Надер и д-р Ади Палти не се нуждаят от реклама. В научната програма на Конгреса са включени и лектори от България, които по никакъв начин не отстъпват по опит, ерудиция и неповторим начин на представяне на едни от най-интересните, за по-голямата част от колегите, теми в сферата на денталната медицина. Проф. Божидар Йорданов, доц. Радосвета Андреева и доц. Весела Стефанова са ярък пример и всяка аргументация е излишна.
Възможностите за оралните презентации и постери ще допринесат не само с допълнителни краски за пъстротата на лекционната програма, но и ще демонстрират нелекия личен опит и положени усилия от колегите в сферата на практиката.
Каним ви да се включите в това значимо събитие.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 18-ия НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС – 07-09 ЮНИ 2018 г., ГР. БУРГАС
Срок за регистрация за участие в 18-ия Научен конгрес на БЗС – до 31-ви май 2018 г.
• Конгресна такса за редовни членове на БЗС – 110 лв.
Важно! Таксата включва участие в галакоктейл на 07.06.2018 г. (пропускателен режим с бадж).
Таксата не включва куверт за галавечеря.
• Конгресна такса след 31.05.2018 г. – 140 лв.
• Конгресна такса за студенти и докторанти – 50% от таксата правоучастие. Таксата не включва куверт за галавечеря!
• Стойност на куверт за галавечеря – 60 лв.
Краен срок за приемане на заявки – 22.05.2018 г.
Такса правоучастие и куверт за галавечеря се събират от РК на БЗС и се правят поименни списъци на участниците.

NB! НЯМА ДА ИМА КОНГРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОДАЖБА НА КУВЕРТИ НА МЯСТО!

 

СРК на БЗС поема 50% от таксата правоучастие за всички свои редовни членове.

 

За повече информация и записване – офиса на СРК на БЗС и тел.-029882525

Всичко за предстоящия научен конгрес на БЗС може да прочетете от долния линк :

https://bzs.bg/events/

 

СВЕТОВЕН ДЕН НА ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ

Уважаеми колеги,

Уважаеми пациенти,

Да ни е честит Световният ден на оралното здраве!

Световният ден на оралното здраве се празнува по цял свят всяка година на 20 Март. Той се организира от FDI Световната дентална организация и е най-голямата световна кампания за осведомяване за оралното здраве.

Световният ден на оралното здраве е обявен за първи път през 2007 г. и първоначално се празнува на 12 Септември – рождената дата на основателя на Световната дентална организация (FDI) д-р Чарлс Годон.

През 2013 г., датата се променя на 20 Март, за да се избегне конфликт със Световния дентален конгрес на FDI, който се провежда през Септември.

Новата дата е избрана, така че да символизира:

Възрастните трябва да имат общо 20 естествени зъби в края на живота си за да бъдат считани за здрави

 Децата трябва да имат 20 млечни зъби

 Здравите възрастни трябва да имат общо 32 зъба и 0 кариеси

Цифровият израз на това може да бъде представен като 3/20 следователно 20 март

Тази година темата на кампанията е „Мисли за устата си мисли за здравето си.”

Нека да си пожелаем да има повече здрави и красиви усмивки.

 

Д-р Николай Шарков                                                  Д-р Борислав Миланов

Председател                                                                   Главен секретар

на УС на БЗС                                                                   на УС на БЗС

ПЪРВИ НАУЧЕН КОНГРЕС на ФДМ – Пловдив съвместно с РК на БЗС – Пловдив

           ПРОГРАМА

                           ПЪРВИ НАУЧЕН КОНГРЕС

       на ФДМ – Пловдив съвместно с РК на БЗС – Пловдив

                      „Наука и практика – ръка за ръка ”

20.04. – 21.04.2018г., ФДМ – Пловдив, гр. Пловдив

 

20.04.2018г., петък

13.00 – 14.00ч. Регистрация.

14.0014.30ч. – Откриване.

14.3015.15ч. – „Свързване на стоматологичните материали към емайла и дентина. Каква е връзката между успеха и структурата”. Лектор: Проф. Ангъс Уолс, Шотландия.

15.15 – 15.30ч. – Търговска презентация.

15.30 – 16.15ч. – „Иновационни технологии и материали в адхезията на 21 век”. Лектор: Проф. д-р Н. Манчорова, дм.

16.15 – 16.30ч. – Търговска презентация.

16.30 – 17.15ч. – „Оценка на състоянието на зъбната пулпа. Клинични и параклинични тестове. Лазер-доплер флоуметрия”. Лектор: Доц. д-р Весела Стефанова, дм.

17.30ч. – Welcome коктейл.

 

21.04.2018г., събота

09.0010.30ч. – “Мениджмънт на меки и твърди тъкани посредством съвременни биоматериали в имплантологията”. Лектор: Д-р Марио Беретта, Италия.

10.30 – 10.45ч. – Търговска презентация.

10.45 – 11.30ч. – „Съвременни подходи при диагностиката в ендодонтията”. Лектор: Проф. Джошуа Мошонов, Израел.

11.30 – 11.45ч. – Търговска презентация.

11.45 – 12.30ч. – „Орални лезии при възрастни пациенти с протези от старческите домове”. Лектор: Проф. д-р Давид Москона, ДМД, Израел.

12.30 – 14.00ч. – Постерна секция.

14.00 – 15.30ч. – „Ретракцията на венечното джобче – задължителна и преходна деформация”. Лектор: Проф. д-р Г. Тодоров, дм.

15.30 – 15.45ч. – Търговска презентация.

15.45 – 16.30ч. –„Приложение на интраоралната камера Trios (3Shape) за сравнителна оценка на линейните и обемни промени преди и след презервация на алвеолата” – Доц. д-р Иван Ченчев, дм.

16.30 – 18.00ч. – Орални презентации.

 

Мероприятието е акредитирано към програмата на БЗС за ПМОЛДМ с 14 кредита.

 

Съпътстваща програма:

 

20.04.2018г., петък:

14.30 – 18.30ч.: „Първи стъпки в CAD/CAM технологията”. Водещи на курса: Проф. д-р Георги Тодоров, доц. д-р Ангелина Влахова, д-р Виктор Хаджигаев, д-р Стефан Златев, д-р Рангел Тодоров, И. Попов – зъботехник.

Цена на курса: 200 лв. Брой участници: 6 – 10.

14.30 – 18.30ч.: „Приложение на МТА, биодентин и биокерамични сийлъри в ендодонтията“. Водещ курса: Доц. д-р Георги Томов, дм.

Цена на курса: 250 лв. Брой участници: до 10.

 

21.04.2018г., събота

 

10.30 – 14.30ч.: „Средства за заместване на загубени твърди и меки тъкани при имплантологично лечение. Клинични предимства.”

Водещ курса: Д-р Марио Беретта, Италия.

Цена на курса: 200 лв. Брой участници: 15 – 20.

10.30 – 14.30ч.: „Ендодонтско релечение. Особености при оформянето на ендодонтския кавитет и отстраняването на съдържимото на кореновия канал”. Водещ курса: Д-р Богомил Андонов – специалист по Оперативно зъболечение и Ендодонтия.

Цена на курса: 250 лв. Брой участници: до 20.

 

14.00 – 18.00ч.: Как да постигнем триединство на: успешно имплантологично лечение, увеличение на приходите и доволни пациенти?“. Водещ курса: Д-р Мартин Трифонов – специалист по ЛЧХ и Орална хирургия; имплантолог.

Цена на курса: 350 лв. Брой участници: 6 – 10.

 

14.00 – 18.00ч.: „ „Ендодонтска пиезохирургия”. Водещи курса: Доц. д-р Георги Томов, дм, специалист по Ендодонтия и д-р Иван Начков, специалист ЛЧХ.

Цена на курса: 250 лв. Брой участници: до 6.

 

Такса правоучастие за желаещите да посетят Конгреса:

 

За членове на РК на БЗС – Пловдив – без такса правоучастие.

За членове на други регионални колегии – 60 лв. по следната банкова сметка:

РК на БЗС – Пловдив

IBAN: BG61STSA93000002615567

BIC: STSABGSF

Банка ДСК – Пловдив

 

Студенти и специализанти не заплащат такса правоучастие.

Контакти за записване за участие в Конгреса:

Ани Енева: Тел. 032/ 63 06 18, 0885/ 650 641, email: ssbplovdiv@abv.bg

 

Контакти за записване за практически курсове:

Димитрина Христозова: Тел. 032/ 60 20 66,

еmail: fdm_kongres_2018@abv.bg или

Ани Енева: Тел. 032/ 63 06 18, 0885/ 650 641, email: ssbplovdiv@abv.bg

 

 

Сумите за практическите курсове се превеждат по следната банкова сметка:

Медицински университет – Пловдив

IBAN: BG15UNCR75273154623400

BIC: UNCRBGSF

УниКредит Булбанк – Пловдив